دوره آموزشی و کارگاه آموزشی مدیریت بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری م

دوره آموزشی و کارگاه آموزشی

مدیریت بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری      

مدیریت  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری        

  بازاریابی  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری      

تکنیکها و تاکتیک های بازاریابی و فروش 

 بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       

راهکارهای علمی و عملی در بازاریابی فروش و تبلیغات

صنعت محصولات کشاورزی و دامداری      

مدرس : استاد علی خوبه 09122991608

مدرس دانشگاه، مولف ومترجم کتاب مدیریت بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری      ، عضو انجمن های ملی و بین المللی تخصصی، دارای بیش از 16 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 11 عنوان کتاب تخصصی مرجع و کاربردی، مهمان و کارشناس برنامه های تخصصی صدا و سیما و ...

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

به نام او

که همه هستی از اوست

 

کتاب

مدیریت بازاریابی   محصولات کشاورزی و دامداری      

مدیریت  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری         

فروش و بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری      

تکنیکها و تاکتیک های بازاریابی و فروش صنعت محصولات کشاورزی و دامداری      

 بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری        

بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       و

راهکارهای علمی و عملی در بازاریابی فروش و تبلیغات

بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری      

           

 

تألیف و ترجمه:

علی خـوبه

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، مشاور محقق و مجری پروژه های مختلف در سراسر کشور، مدرس و مشاور مدیران عامل مطرح کشور،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرشناسه

:خویه، علی،1359- گردآورنده ، مترجم

عنوان و نام پدید آور

 

مشخصات نشر

:تهران : علی خویه ، 1388

مشخصات ظاهری

:146ص. جدول

شابک

:7-4107-04-964-978

وضعیت فرست نویسی

:فیپا

یادداشت

: کتابنامه ص 144-146

موضوع

 

موضوع

 

موضوع

 

شناسه افزوده

 

رده بندی کنگره

:1388 2ب 9 خ / 1375 HD

رده بندی دیویی

:33368/330

شماره کتابشناسی ملی                    :1859953

 چاپ اول

قیمت:  تومان

تیراژ: 1000

چاپخانه:

کلیه حقوق محفوظ و مخصوص ناشر(مولف )می باشد

مراکز توزیع:


 فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه 09122991608      www.khooyeh.com   

www.khooyeh.ir

پیشگفتار مولف.......................................................................................................................7

مقدمه....................................................................................................................................8

 بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری        چیست..........................................................................................9

هدف از بازاریابی  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری      ........................................................................................9

برخی از تعاریف‌ و مفاهیم‌ مهم در بازاریابی ،خرید و فروش  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       و .........................10

انتظار از بازاریابی  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری      ....................................................................................14

8 نکته مهم در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       ...........................................................14

برخی از مفاهیم مهم بازاریابی  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری      .....................................................................15

مدیریت تقاضا در بازاریابی  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       ..........................................................................17

بازار  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       ............................................................................................................18

روشهای فروش خدمات و محصولات  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری        در ایران .....................................................................................19

جعبه ابزار یا آمیخته بازاریابی  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       .......................................................................20

ابعاد گوناگون بازاریابی  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       ...............................................................................22

50 نکته مهم  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       و...................................................................25

 فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه 09122991608      www.khooyeh.com   

www.khooyeh.ir

 

فرآیند مدیریت بازاریابی  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       .............................................................................28

جستجو و انتخاب بازارهای هدف..........................................................................................30

اندازه­گیری و پیش بینی تقاضا   ...........................................................................................30

 تقسیم‌بندی بازار در  و  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       ...................................................................................31

هدف گیری در بازار  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       ...............................................................................33

جایگاه یابی در بازار  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       ................................................................................33

تعیین استراتژیهای بازاریابی..................................................................................................34

تحقیقات  و   بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری        و تحقیقات بازاریابی  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       .........................................................34

فرایند تحقیقات بازاریابی در بازار  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری        و ..............................................................35

فرایند 6 مرحله ای بازاریابی  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری        و ...................................................................40

رفتار خریداران و  مصرف کنندگان  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       .......................................................42

عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده  و  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       .........................................................42

عوامل فردی تاثیرگذار بر خریداران  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری        و .......................................................44

عوامل روانشناختی تاثیرگذار بر خریداران  و  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       .............................................46

10 نکته مهم در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری          برای مدیران شرکت ها وموسسات..............48

انواع رفتارهای خرید در بازاریابی  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       ..........................................................50

فرایند تصمیم گیری خرید  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       .....................................................................53

53 نکته مهم در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       ..............................................................63

قیمت و قیمت گذاری  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       ...........................................................................70

رویکردهای‌ عمومی‌ قیمت‌گذاری‌ در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       .....................................................74

اشتباهات بزرگ در قیمت گذاری  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری        و .........................................................75

استراتژیهای تعدیل و مدیریت قیمت‌ها.............................................................................78

تعاریف اهمیت و ضرورت مدیریت  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری        

اصول و تکنیک های نوین  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری         بازاریابی و تجارت

تکنیک های  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری         و تجارت در دوران بحران

مهندس  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری         و مهندسی بازار

 فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه 09122991608      www.khooyeh.com   

www.khooyeh.ir

 

مهندسی بازار

اشتباه ها و خطاهای بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       

تکنیک های ضد خطا در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری        

10 نقطه کور بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       

10 اشتباه  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری         در دوران بحران

مهندسی  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری         در چند بازار جهانی

10 تکنیک مهندسی بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       

رفتار خریداران در بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       

رفتار بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       

تکنیک های نوین ارتباطی در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری         مدرن

10 تکنیک  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری        

10 تاکتیک  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری        

10 استرات‍ژی  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری        

تکنیک های برقراری ارتباط خلاق با مشتری

10 تکنیک قیمت گذاری

10 تکنیک خلاق جذب مشتریان بیشتر در دوران بحران

دام ها و کابوس های بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       ندگان

10 تکنیک تبلیغات د ردوران بحران

 فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه 09122991608      www.khooyeh.com   

www.khooyeh.ir

 

فنون خلاقانه بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       

انواع خلاقیت و تکنیک های خلاقیت در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری        

a.               بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری         تغییر

b.              بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری         ویروسی

c.               بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری        شبکه ای

d.              بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری        چند سطحی

b.       بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری         سازه ای

c.        بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری         دگرگونی

d.       بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری         و بازاریابی ارتباطی

e.       بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری         و بازاریابی جانشینی

f.        خلاقیت جانمایی- بازاریابی جانمایی

g.        بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری         ترکیبی

j.         بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری         تراوشی

k.        بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری         جذبی

l.          بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری         نفوذی

m.     بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری         و بازاریابی چند بعدی

سبک های بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       

بازارسازی

بازارگرمی

رفتار شناسی مشتریان

تکنیک های رفتار شناسی

اصول رفتارشناسی و رفتارسنجی در بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       

 بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری        روانشناسانه

روانسازی  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری         با تکنیک های روانشناسی

10 اصل جذب مشتریان بیشتر

10 اصل  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری         آسان

تکنیک های مشتری شناسی

روانشناسی  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری         و بازاریابی

رفتار شناسی مشتریان

 

 

تبلیغات و ارتباطات بازاریابی در بازاریابی خرید و  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       ........................................80

مراحل تدوین سیستم ارتباطی بازاریابی(تصمیمات اصلی در ارتباط بازاریابی)..................82

تکنیک آیدا در بازاریابی،  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       ..........................................89

پنج تکنیک مهم در بازاریابی  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       ............................................90

تاکتیک و استراتژی جودویی در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       ها........................................92

بازاریابی و فروش ویروسی در صنعت  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری        و ...............................................94

  فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه 09122991608      www.khooyeh.com   

www.khooyeh.ir

 

    

فصل چهارم:

تفاوت تکنیک، تاکتیک و استراتژی.................................

تاکتیک یانکی در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری         

فصل پنجم:

تفکر تاکتیکی و تکنیکی.................................................

فصل ششم:

انواع و ابعاد تفکر و تفاوت های تفکر تاکتیکی و تکنیکی....

هوش تاکتیکی...............................................................

فصل هفتم:

سیستم  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری      ی و برنامه  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری      ی....................................................................................

اصل تضاد در بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری                

فصل هشتم:

اهمیت و ضروت تاکتیک و تکنیک  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری      ی           

بخش سوم:

تاکتیک­ها و تکنیک­های اینترنتی و رایانه­ای.......................

فصل نهم:

مزیت های  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       اینترنتی  

اهمیت تجاری موتورهای جستجوگر.................................

فصل دهم:

تاکتیک‌ها و تکنیک‌های  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری      ی در ارتباط با

 موتورهای جستجوگر......................................................

1- تکنیک محتوای ارزشمند  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       سایت    

2- جستجوی آسان‌تر در سایت.........................................   

3- تکنیک کلمات کلیدی یا تکنیک شورت کات..............

4- یک میزبان وب با کیفیت را در اختیار بگیرید................

تاکتیک اسپم کردن........................................................

تکنیک صفحات درگاه...................................................

کرم های  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری      ی یا  طاعون  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری      ی..................................................................................

تکنیک وبلاگ نویسی و تکنیک RSS در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری            

فصل یازدهم:

تاکتیک‌ها و تکنیک‌های برندینگ یا نام و نشان گذاری......

 بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       از طریق بنر.

تکنیک‌های  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری      ی از طریق تگ 

فصل دوازدهم:

3- تاکتیک‌ها و تکنیک‌های فضا و قلمرو..........................

آمارهایى از وضعیت فن آورى اطلاعات در ایران................

فصل سیزدهم:

تکنیک آیدا در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       اینترنتی       

پنج تکنیک مهم در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       اینترنتی 

1- تکنیک خیابان بن­بست  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری      ی

2- تکنیک داد و ستد  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری      ی       

3- تکنیک اعتماد ( بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       اعتمادی)

4- تکنیک کشش و ارسال  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری         

5- تکنیک بازار خالی در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری          

هکر های اینترنتی...........................................................

فصل چهاردهم:

تاکتیک هوش مشارکتی در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       ( بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       مشارکتی)............................................................................

حباب­های  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری      ی......

بخش چهارم:

تاکتیک­های خلاقانه خلاقانه در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری              

 

فصل پانزدهم:

تکنیکهای گروهی برای خلق ایده‌های خلاقانه  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری      ی         

1- توفان فکری..............................................................

2-تصمیم­گیری گروهی..................................................

تکنیک سناریونویسی......................................................

تکنیک اس آی ال .........................................................

فصل شانزدهم:

تاکتیک­ها و تکنیک­های تریز در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری            

4-1- اجزاء اصلی دانش تریز...........................................

مراحل اجرای تکنیک تریز در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری                

برخی از اصول نوآوری تریز در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری              

برخی از  دیگر رویکردهای خلاقیت شناختی مبتنی بر تریز..

دویل  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری      ی.......

بخش پنجم :

تاکتیک­های الهام گرفته از ورزش....................................

فصل هفدهم:

تاکتیک و استراتژی  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       جودویی           

تاکتیک­های فوتبال در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری               

توجه به تاکتیک­ها و تکنیک­ها شطرنج در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری           

بخش ششم:

تاکتیک­ها و تکنیک­های الهام گرفته شده از هنرهای تجسمی، سینما و ادبیات           

فصل هجدهم:

تکنیک کلاسیک در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری                 

مشخصات آثار  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری      ی کلاسیک 

تکنیک رسانه­های همگانی..............................................

فصل نوزدهم:

تکنیک باروک در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری        

تکنیک­های الهام گرفته از اسطوره­ها  در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری              

فصل بیستم:

تکنیک ناتورالیسم در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری                   

مشخصات آثار  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       ناتورالیستی  

فصل بیست و یکم:

تکنیک رمانتیسم در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       و  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       رمانتیک........................................................................

تکنیک­ها مورد استفاده در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       رمانتیکی  

فصل بیست و دوم:

تکنیک فوتوریسم در  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       و  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       فوتوریسمی....................................................................

فصل بیست و سوم:

تکنیک داداییسم در بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       و  بازاریابی محصولات کشاورزی و دامداری       داداییستی.........

/ 0 نظر / 247 بازدید