ساختار دپارتمان بازاریابی (marketing department)

ساختار دپارتمان  بازاریابی (marketing department)

ساختار دپارتمان  بازاریابی (marketing department)

 

ساختار دپارتمان  بازاریابی (marketing department)

 

مجری : علی خویه

مدرس دانشگاه ، مولف و مترجم 11 عنوان کتاب منبع کاربردی و تخصصی بیش از 15 سال تجربه اجرایی

مجری راه اندازی و استقرار دپارتمان های بازاریابی و فروش و کلینیک های مهندسی فروش و بازاریابی

علی خویه 09122991608

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

www.storemanagement.blogfa.com

 

مدیر کل دفتر دپارتمان بازاریابی (marketing department) و بررسیهای دپارتمان بازاریابی (marketing department)

 

-          منابع و مراکز تولید مرسولات و محمولات پستی را بررسی ، شناسایی و درجهت هدایت آنها به شبکه پستی نظارت می نماید.

-          با مراکز تولیدی ، صنعتی و فرهنگی ( منابع تولید ترافیک ) در جهت افزایش سهم پست در بازار ، ارتباط مستمر برقرار می کند .

-          براساس اهمیت و حجم فعالیتهای پستی ، در جهت انطباق با امکانات اجرایی شرکت پست و تعیین اولویت بازار بررسی  های لازم را بعمل می آورد .

-          در ارتباط با مقرون به صرفه بودن درخواستهای واصله به منظور انعقاد قرارداد ، بررسی های دپارتمان بازاریابی (marketing department) لازم را بعمل می آورد .

-          درجهت تعیین تعرفه مناسب برای سرویسهای جدید پستی همکاری می نماید .

-          درخصوص شناخت شیوه های نوین دپارتمان بازاریابی (marketing department) و سرویس های موازی و رقبا بررسی های لازم را بعمل می آورد .

-          نسبت به تهیه ، تنظیم و عقد قرارداد های خاص و سراسری در خصوص استفاده از سرویس های پستی با مشتریان و متقاضیان اقدام می نماید .

-          بازارهای هدف را تعیین و در جهت جذب آنها اقدام می نماید .

-          قراردادهای منعقده در سطح استانها و مناطق پستی را بررسی و در صورت لزوم به سراسر کشور تعمیم می دهد .

-          بطور مستمر با مشتریان جهت حفظ آنان ارتباط برقرار می نماید .

-          در سمینارها ، کمیسیونها و جلسات مربوط بر حسب مورد شرکت می نماید .

-          مشکلات ناشی از قراردادها را که توسط مشتریان اعلام می گردد به واحدهای ذیربط و مسئولین  شرکت گزارش می نماید .

-          در جهت هدایت کارشناسان دپارتمان بازاریابی (marketing department) سراسر کشور به منظور جذب ترافیک بالقوه اقدام می نماید .

-          برامر دریافت ، بررسی و تبیین سیاستهای اجرائی و راهنمائی  در راستای اجرای آنها  در حوزه  زیر مجموعه  همکاری و نظارت می نماید .

-       نسبت به انجام مطالعات و بررسی مستمر در راستای شناسائی واحدهای سازمانی ووظایف آنها به منظور بهینه سازی راهبردها و ارائه پیشنهادات و مشاوره های تخصصی اقدام می نماید .

-          نسبت به شناسائی ، ارزیابی و بهره برداری از ظرفیتها و توانائیهای بالفعل و بالقوه مدیریت اقدام       می نماید .

-          در تعیین پیش بینی ترافیک و درآمد دپارتمان بازاریابی (marketing department) واحدهای اجرایی با همکاری واحدهای ذیربط اقدام    می نماید .

-          برامر شناسایی مشتریان انبوه جهت برقراری تعامل مستمر با آنان با توجه به میزان رضایتشان نظارت می نماید.

-          برامر تشکیل شناسنامه کامل برای هریک از قراردادهای کشوری و استانی نظارت می نماید .

-          نسبت به تهیه گزارشات تحلیلی مستمر از نحوه اجرای قرار دادها و ارائه پیشنهاد جهت بهبود امور اقدام می نماید .

-          درجهت انسجام ، یکپارچگی و همسوئی همکاران و مشارکت بیشتر آنان درتحقق طرحها و برنامه های ذیربط اقدام می نماید .

-          نسبت به اجرای صحیح و مطلوب سیستم مدیریت کیفیت در حوزه مدیریت ذیربط اقدام می نماید .

-          نسبت به تهیه برنامه کوتاه مدت برای واحد تحت سرپرستی و مشارکت در تهیه و تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت اقدام می نماید .

-          دستورات لازم را به منظور جمع آوری ، ثبت ، تنظیم و به هنگام سازی اطلاعات مورد نیاز صادر می نماید .

-          سایر امور مربوطه را برابر قوانین و مقررات و طبق دستور مقام مافوق انجام می دهد .

 

معاون دفتر دپارتمان بازاریابی (marketing department) و بررسیهای دپارتمان بازاریابی (marketing department)

 مجری : علی خویه

مدرس دانشگاه ، مولف و مترجم 11 عنوان کتاب منبع کاربردی و تخصصی بیش از 15 سال تجربه اجرایی

مجری راه اندازی و استقرار دپارتمان های بازاریابی و فروش و کلینیک های مهندسی فروش و بازاریابی

علی خویه 09122991608

www.khooyeh.com

 

-          در انجام کلیه وظایف محوله مربوط به دفتر دپارتمان بازاریابی (marketing department) و بررسیهای دپارتمان بازاریابی (marketing department) با مدیر کل تشریک مساعی  می نماید .

-          مطابق ضوابط برکلیه واحدهای تحت سرپرستی نظارت می نماید .

-          مکاتبات اداری را با توجه به اختیارات تفویص شده ارجاع و امضاء می نماید .

-          به نمایندگی از طرف مدیرکل در کمیسیونها و جلسات درون و برون سازمانی حسب مورد شرکت   می نماید .

-          نسبت به شناسایی منابع و مراکز تولید مرسولات و محمولات پستی و هدایت آنها به شبکه پستی نظارت و همکاری می نماید .

-          در جمع آوری نقطه نظرات و نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل آنها مشارکت می نماید .

-          درجهت عقد قراردادها همکاری و تشریک مساعی می نماید .

-          درجهت شناسایی بازارهای هدف و جذب آنها مشارکت می نماید .

-          در جهت شناسایی شیوه های نوین دپارتمان بازاریابی (marketing department) و سرویسهای موازی و رقبا همکاری و نظارت می نماید .

-          درخصوص مقرون به صرف بودن در خواستهای واصله جهت انعقاد قرارداد اظهار نظر می نماید.

-          در جهت تعیین اولویت سرویسهای پستی با توجه به امکانات و توانمندیهای شبکه اظهار نظر می نماید .

-          سایر امور مربوطه را برابر قوانین و طبق نظر مقام مافوق انجام می دهد .

 

رئیس گروه دپارتمان بازاریابی (marketing department)

-          با منابع تولید ترافیک مانند مراکز تولیدی ، صنعتی و فرهنگی به منظور افزایش سهم پست در بازار و هدایت آنها به شبکه پستی ارتباط مستمر برقرار می نماید .

-          در جهت شناسایی مشتریان و متقاضیان و بررسی نیازها و خواسته های آنها اقدام می نماید .

-          نسبت به شناسایی بازارهای هدف و طراحی سرویسهای پستی مناسب با هماهنگی واحدهای ذیربط اقدام می نماید .

-          درخصوص تهیه و تنظیم قراردادها با کارشناسان واحدهای اجرایی همکاری می نماید .

-          جهت شناسایی و افزایش سهم پست در بازار شیوه های نوین دپارتمان بازاریابی (marketing department) را اعمل می نماید .

-          سرویسهای پستی را به متقاضیان معرفی و به منظور فراهم نمودن زمینه های عقد قرارداد با آنها مذاکره می نماید .

-          ضمن برقراری ارتباط با مشتریان و انجام تعهدات گزارشهای لازم را تهیه می نماید .

-          در امر جذب بازار خدمات پستی با دفتر روابط عمومی به منظور معرفی سرویسهای پستی همکاری   می نماید .

-          در جهت شناساندن هرچه بیشتر خدمات پستی با ارگانها و موسسات ارتباط مستمر برقرار می نماید .

-          سایر امور مربوطه را برابر قوانین و مقررات و طبق دستور مقام مافوق انجام می نماید.

 

کارشناس مسئول دپارتمان بازاریابی (marketing department)

-          درجهت شناسایی مشتریان و دسته بندی آنها در بازار همکاری می نماید .

-          کارشناسان دپارتمان بازاریابی (marketing department) استانها را در جهت شناخت بازارهای عمده ( هدف ) و فراهم نمودن زمینه های جذب ترافیک پستی این بازارها ، هدایت می نماید .

-          درخصوص ایجاد سرویسهای جدید متناسب با نیازهای جامعه مشارکت می نماید .

-          در تهیه و تنظیم و عقد قراردادها با مقام مافوق همکاری و مشارکت می نماید .

-          جهت حسن اجرای قراردادها پیگیری های لازم را بعمل می آورد .

-          در دوره های آموزشی ، سمینارها و کنفرانس ها برحسب دستور مافوق شرکت می نماید .

-          گزارشات ارائه شده از سوی کارشناسان را بررسی و پس از تایید به مقامات بالاتر ارائه می دهد .

-          برنحوه انجام کار کارشناسان تحت سرپرستی نظارت و تقسیم کار می نماید .

-          در زمینه توسعه خدمات پستی و سرویسهای متناسب با نیاز جامعه اقدام نموده و طرحهای پیشنهادی ارائه می نماید .

-          درخصوص اجرای مقررات پستی مطالعه و از آنها در زمینه بهبود عملکرد و ارائه خدمات مطلوب استفاده می نماید .

-          سایر امور محوله راطبق دستور مافوق و برابر مقررات انجام می دهد .

 مجری : علی خویه

مدرس دانشگاه ، مولف و مترجم 11 عنوان کتاب منبع کاربردی و تخصصی بیش از 15 سال تجربه اجرایی

مجری راه اندازی و استقرار دپارتمان های بازاریابی و فروش و کلینیک های مهندسی فروش و بازاریابی

علی خویه 09122991608

www.khooyeh.com

 

کارشناس دپارتمان بازاریابی (marketing department)

-          به منظور شناسایی و آگاهی از نیازها و خواسته های مشتریان مطالعات مستمر انجام می دهد .

-          جهت ایجاد سرویسهای جدید ، بررسی دپارتمان بازاریابی (marketing department) – اجتماعی لازم را انجام می دهد.

-          با هماهنگی مسئول مربوطه در تهیه ، تنظیم و عقد قراردادها ، مشارکت می نماید .

-          برنحوه اجرای قراردادها به منظور حسن انجام تعهدات طرفین قرارداد ، نظارت می نماید .

-          خط مشی ها و برنامه های اعلام شده را با هماهنگی مسئول مربوطه پیگیری و اجرا می نماید .

-          فعالیت ها و اقدامات انجام شده رابرای مقام مافوق گزارش می نماید .

-          در سمینارها و کنفرانس های مرتبط با هماهنگی و حسب مورد شرکت می نماید .

-          با منابع تولید ترافیک بطور مستمر ارتباط برقرار می نماید .

-          ضمن مراجعه به سازمانها ، نهادها ، و .... در جهت جذب ترافیک جدید و حفظ مشتریان موجود اقدام می نماید .

-          در رابطه با سرویسهای مورد نیاز جامعه طرحهای پیشنهادی مناسب ارائه می نماید .

-          سایر امور مربوطه را برابر قوانین و طبق دستور مقام مافوق انجام می دهد .

 

رئیس گروه بررسی های دپارتمان بازاریابی (marketing department)

-          قراردادهای پیشنهادی را از لحاظ توجیه دپارتمان بازاریابی (marketing department) بررسی نموده و گزارش های لازم را تنظیم و ارائه   می نماید .

-          با در نظر گرفتن مشتریان و متقاضیان ، متناسب با نوع خدمت ، کشش تقاضا ووضعیت بازار       تعرفه های پستی را مشخص و پیشنهاد می نماید .

-          به منظور شناخت وضعیت رقبای داخلی و سهم آن از بازار ، بررسی های لازم را بعمل می آورد .

-          هزینه قراردادها را تجزیه و تحلیل نموده و گزارش های لازم را تهیه می نماید .

-          قراردادها را پیش از انعقاد ، مورد سنجش و بر آورد قرار داده و آنها را با امکانات شرکت پست انطباق می دهد .

-          قراردادهای منعقده در سایر استانها را مورد بررسی قرارداده و درصورت مناسب بودن به تمام واحدهای سراسر کشور تعیم می دهد .

-          در جهت تعیین اولویت بکار گیری سرویسهای پستی با توجه به امکانات شرکت اقدام و نظارت       می نماید .

-          نسبت به تهیه و تنظیم پیش بینی ترافیک و درآمد دپارتمان بازاریابی (marketing department) واحدهای اجرایی سراسر کشور جهت اعلام به دفتر برنامه ریزی و کنترل برنامه ها اقدام می نماید.

-          خدمات پستی را تجزیه و تحلیل دپارتمان بازاریابی (marketing department) نموده و با خدمات مشابه مقایسه و برای مقام مافوق گزارش تهیه می نماید .

-          در امر تعیین و معرفی تعرفه های پستی مناسب با توجه به نوع خدمات و کشش تقاضای  بازار همکاری و نظارت می نماید .

-          سایر امور محوله از سوی مافوق را برابر مقررات انجام می دهد .

 

کارشناس مسئول بررسی های دپارتمان بازاریابی (marketing department)

-          بررسی های لازم را برای تعیین سهم پست و سهم رقبا از بازار و چگونگی حضورشان در بازار انجام   می نماید .

-          جهت حسن اجرای امور محوله توسط کارشناسان پیگیری های لازم را اعمال می نماید .

-          بین کارشناسان تحت سرپرستی تقسیم کار می نماید .

-          درجهت شناخت و سنجش بازار و گسترش آن با ایجاد سرویسهای جدید پستی ، همکاری و نظارت  می نماید .

-          فرمهای آماری مناسب را با اهداف دپارتمان بازاریابی (marketing department) جهت هدایت و کنترل عملیات دپارتمان بازاریابی (marketing department) تهیه و تنظیم   می نماید .

-          آمار سرویسهای موجود را دریافت و نحوه استفاده مناسب از آنها را تجزیه و تحلیل می نماید.

-          در دوره های آموزشی و جلسات برحسب دستور مافوق شرکت و با سایر واحدها همکاری می نماید .

-          به منظور شناخت وضعیت رقبای عمده داخلی و مشتریان آنها اقدام و همکاری می نماید .

-          برامر تجزیه و تحلیل کلیه هزینه های مرتبط با عقد قراردادها همکاری و نظارت و برای مقام مافوق گزارش تهیه می نماید .

-          تجزیه و تحلیل آمار عملکرد دپارتمان بازاریابی (marketing department) واحدهای اجرایی راتنظیم و به مقام مافوق و مسئولین شرکت ارائه می نماید .

-          سایر امور محوله را طبق دستور مافوق و در حدود قوانین و مقررات انجام می دهد .

-           

کارشناس بررسی های دپارتمان بازاریابی (marketing department)

-          جهت شناخت نیازهای پستی کشور ، فرصتها و مشتریان عمده راشناسایی  و بررسی های لازم را انجام می دهد .

-          بررسی های دپارتمان بازاریابی (marketing department) را جهت ایجاد یا گسترش و تعیم سرویسهای جدید انجام می دهد .

-          در برنامه آموزشی جهت ارتقاء علمی و تشخیص و تایید مافوق شرکت می نماید .

-          در جلسات برحسب دستور مافوق شرکت و گزارش های لازم را ارائه می دهد .

-          در امر تنظیم قراردادها و تعیین هزینه های مرتبط با کارشناسان عقد قرارداد همکاری می نماید .

-          قراردادهای دپارتمان بازاریابی (marketing department) را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تطبیق می نماید .

-          در امر جمع آوری نظرات مشتریان درخصوص مفاد قراردادهای منعقده در جهت بهبود اقدام می نماید .

-          برامر رسیدگی و بررسی مکاتبات قراردادها آمار و اطلاعات ارسالی از واحدهای اجرایی اقدام و در صورت عدم انطباق با مقررات جاری پستی از مقام مافوق اخذ رهنمود و اقدام مقتضی بعمل می آورد .

-          با ادارات کل ذیربط جهت تهیه و ابلاغ دستور العمل های اجرایی  و ابلاغ برواحدهای اجرایی سطح کشور مکاتبه می نماید .

-          نسبت به تهیه گزارش عملکرد دپارتمان بازاریابی (marketing department) سطح کشور با اخذ اطلاعات از واحدهای اجرایی اقدام می نماید .

-          گزارشات آماری را با استفاده از برنامه های نرم افزاری تهیه می نماید .

-          نسبت به تجزیه و تحلیل و طبقه بندی عملکرد قراردادها و مشتریان در بانک اطلاعات دپارتمان بازاریابی (marketing department) اقدام می نماید .

-          نسبت به ایجاد ارتباط با کارشناسان بازاریایی استانها و مناطق پستی تهران به منظورارائه راهکارهای اجرایی و آموزشهای لازم اقدام می نماید .

-          سایر امور محوله را طبق دستور مافوق و در حد قوانین و مقررات انجام  می دهد.

 

 

 

کارشناس مسئول عقد قراردادها

-          جهت تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به سرویس های جدید و سنتی با مشتریان عمده با هماهنگی مدیریت دفتر مشارکت می نماید .

-          در تهیه و تنظیم دستور العمل های مربوط به قراردادهای منعقده با همکاری ادارات و دفاترذیربط و هماهنگی با مدیریت دفتر دپارتمان بازاریابی (marketing department) همکاری و اقدام می نماید .

-          نظرات مشتریان را به مدیریت درخصوص مفاد قراردادهای منعقده به منظور رفع کاستی ها و بهبود در تنظیم قراردادها منعکس می نماید .

-          در تهیه نمونه قراردادهای دفتر دپارتمان بازاریابی (marketing department) و یکسان سازی ( تیپ کردن ) آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه با تایید مدیریت نظارت می نماید .

-          جهت حسن اجرای قراردادها و ارائه گزارشات مربوطه به مافوق پیگیری لازم را انجام می دهد .

-          بین کارشناسان تحت سرپرستی تقسیم کار می نماید و گزارشات عملکرد آنان را مطالعه می نماید .

-          برامور محوله به کارشناسان نظارت و درصورت لزوم به آنها آموزش و هدایت های مقتضی را ارائه  می دهد .

-          در مجامع و سمینارهای مرتبط با امور دپارتمان بازاریابی (marketing department) به منظور تبادل نظرات و تجربیات با هماهنگی مدیریت حضور می یابد .

-          درصورت لزوم نسبت به ارائه عملکرد به مقام مافوق اقدام می نماید .

-          در دوره های آموزشی مرتبط با امور دپارتمان بازاریابی (marketing department) و با هماهنگی مدیریت شرکت می نماید .

-          سایر امور مربوطه را برابر قوانین و مقررات و طبق دستور مقام مافوق انجام می دهد .

-           

کارشناس عقد قراردادها

-          قرار دادهای مربوط به سرویسهای جدید و سنتی را با مشتریان تهیه و تنظیم می نماید .

-          دستور العمل های مربوط به قراردادهای منعقده را با همکاری ادارات و دفاتر ذیربط تهیه و تنظیم

-          می نماید .

-          نمونه قراردادهای دفتر دپارتمان بازاریابی (marketing department) را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و تنظیم می نماید .

-          در صورت لزوم نسبت به ارائه عملکرد مقام مافوق اقدام می نماید .

-          قراردادهای منعقده را با قوانین و دستور العملها تطبیق می دهد .

-          در امر جمع آوری نظرات مشتریان در خصوص مفاد قراردادهای منعقده در جهت بهبود اقدام می نماید .

-          نسبت به تنظیم نمونه قراردادهای دفتر دپارتمان بازاریابی (marketing department) و یکسان سازی آنها با توجه به قوانین و مقررات اقدام می نماید .

-          امور محوله از سوی مافوق رادر حد قوانین و مقررات انجام می دهد .

 مجری : علی خویه

مدرس دانشگاه ، مولف و مترجم 11 عنوان کتاب منبع کاربردی و تخصصی بیش از 15 سال تجربه اجرایی

مجری راه اندازی و استقرار دپارتمان های بازاریابی و فروش و کلینیک های مهندسی فروش و بازاریابی

علی خویه 09122991608

www.khooyeh.com

 

مسئول دفتر مدیر کل

-          دریافت نامه ها ، اوراق ، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه مدیریت و ثبت خلاصه مشخصات جریان آنها در دفاتر اندیکاتور را برعهده دارد .

-          در مورد تفکیک و توزیع نامه ها و گزارشها و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه اقدام و پیگیری   می نماید .

-          در زمینه نگهداری و بایگانی پرونده ها ، اوراق ، نامه ها ، گزارشها و سایر اسناد و مدارک مربوطه ، در محلهای مخصوص اقدمات لازم بعمل می آورد .

-          لیست متقاضیان ملاقات با مدیر کل را تنظیم و ساعت ملاقات برای آنهاتعیین می نماید .

-          پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه برای مدیر کل گزارش لازم را تهیه و تنظیم می نماید .

-          دستور مدیر کل را به اشخاص و موسسات ذیربط وواحدهای تابعه برحسب خط مشی تعیین شده ابلاغ و درصورت لزوم پیگیری می نماید .

-          سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیونها و جلسه ها و سمینارها را برای اطلاع و مطالعه قبلی مدیر کل آماده می نماید .

-          در زمینه برقراری ارتباط تلفنی مدیر کل با داخل و خارج دستگاه محل خدمت ، اقدام لازم را بعمل  می آورد .

-          اوقات جلسات و کمیسیونهائی را که دردفتر مدیر کل تشکیل می شود تنظیم و افراد شرکت کننده در جلسه را مطلع می نماید .

-          پاسخگویی به مراجعین و راهنمائی آنها بر طبق موازین اخلاقی و انسانی برعهده دارد .

-          پیش نویس برخی از نامه های اداری را براساس نظر مدیرکل تهیه می نماید .

-          درصورت نیاز نامه ها  و گزارشها و جدولهای مختلف را به زبان فارسی و یا خارجی تایپ می نماید .

-          سایر امور مربوطه را طبق قوانین و مقررات و حسب دستور مقام مافوق انجام می دهد .

 

اپراتور و ماشین نویس

-          مطالب و اوراق و نامه ها و فرمها و جداول مورد نیاز را از طریق رایانه تایپ و چاپ می نماید .

-          مطالب ماشین شده را با نسخه اصلی مقابله کرده و آنها راتصحیح می کند.

-          امور مربوط به طبقه بندی مطالب و فعالیت های انجام شده را در فایل های مورد نیاز تهیه و مورد اقدام قرار می دهد .

-          امور مربوط به طبقه بندی مطالب و فعالیت های انجام شده را در فایل های مورد نیاز تهیه و مورد اقدام قرار می دهد .

-          در حفظ و نگهداری رایانه و تجهیزات جانبی آن کوشش می نماید .

-          سوابق را پس از اقدام برمبنای روش صحیح ، فایل بندی و بایگانی نماید .

-          سایر امور محوله رابرابر قوانین و مقررات و طبق دستور مقام مافوق انجام می دهد .

 

متصدی امور دفتری

-          نامه های وارده و صادره را مطالعه نموده ، و سپس ترتیب ثبت و الصالق سوابق مربوطه را توسط متصدیان ذیربط می دهد .

-          پیش نویسها و گزارشات مربوطه را تهیه می کند .

-          نامه های ماشین شده را مطالعه و در ثبت و ارسال نامه ها نظارت مستمر می نماید .

-          به منظور حسن انجام کار کارکنان امور دفتری ، نظارت لازم بعمل می آورد .

/ 1 نظر / 514 بازدید
تکنولوژی افق

تکنولوژی افق نماینده دوربین های داربسته سامسونگ،باتری و ups ابلرکس و در زمینه نمایندگی تجهیزات شبکه دیتاشین فعالیت گسترده ای دارد.با مراجعه به سایت ما را از نظرات و پیشنهادات خود بهره مند نمایید.باتشکرwww.ofoghtech.ir